Huishoudelijk reglement

 

 1. Lidmaatschap KNZB

De Veghelse Zwem- en Poloclub Nautilus is opgericht 11 februari 1958. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het verenigingsregister. Zij stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en is lid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) in Nieuwegein.

 

 1. Bestuur

VZ & PC Nautilus heeft een bestuur bestaande uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en algemene bestuursleden. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks wordt gehouden. Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor benoeming in een functie komen in aanmerking:

 • Door het bestuur voorgedragen kandidaten.
 • Kandidaten die door tenminste 10 stemgerechtigde leden worden voorgedragen, waarvan tenminste 5 leden op 1 januari van het betreffende jaar de leeftijd van 16 jaar moeten hebben bereikt. Het voordragen van een kandidaat is mogelijk tot uiterlijk 1 week voor de algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing plaats heeft.
 • Het voordragen van een kandidaat dient men bij het bestuur kenbaar te maken.
 • Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Hierbij dient te worden aangetekend dat het dagelijkse bestuur per toerbeurt aftredend is, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Bij tussentijdse wisseling neemt het nieuwe bestuurslid de plaats van zijn voorganger in voor wat betreft het roulatieschema.

Voor de komende jaren is het reguliere rooster als volgt:

 • Penningmeester 2017
 • Secretaris 2018
 • Voorzitter 2019

 

 1. Algemene ledenvergadering

Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (jan-jan) een algemene ledenvergadering worden gehouden. In deze vergadering worden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld. Het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld. De financiën van het afgelopen jaar en komende jaar worden besproken. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld. En vacatures in het bestuur worden indien nodig opgevuld. Alle aanwezige leden van de vereniging hebben stemrecht. Niet aanwezige leden kunnen hun stemrecht schriftelijk laten machtigen. Alle besluiten van het bestuur kunnen alleen met meerderheid van de stemmen worden aangenomen.

 

 1. Lidmaatschap
 • Aanmelden lidmaatschap

Iedereen die lid wil worden van VZ en PC Nautilus schrijft zich in middels een inschrijfformulier. De aanmelding geschiedt schriftelijk aan het bestuur. Leden kunnen zich voor één of meer categorieën van de vereniging aanmelden.

Indien een kind wordt aangemeld dat lijdt aan epilepsie, diabetes, hartziektes, zwaar cara of gedragsproblemen heeft, die van de trainer te veel aandacht vragen, is het voor de veiligheid van het kandidaat lid en andere kinderen verplicht, dat één van de ouders tijdens de les in het zwembad aanwezig is. Mocht er niemand van de ouders aanwezig zijn, dan zal het kind niet in het water worden toegelaten.

 

 • Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van lidmaatschap kan schriftelijk via de ledenadministratie. Opzegging kan alleen per 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december en dient minimaal 1 maand van te voren te geschieden. Opzeggingen kunt u sturen naar: ledenadministratie@vzpcnautilus.nl

In uitzonderlijke gevallen kan opzegging ook door het bestuur van de vereniging (conform artikel 13 lid 2 van de statuten) of door de algemene vergadering (conform artikel 12 lid 8 van de statuten) gedaan worden.

Bij overlijden van het lid komt het lidmaatschap te vervallen.

 

 

 1. Contributie

Contributie seizoen 2016-2017 (bedragen per seizoen):

 

Sterrenplan                                                              € 140,00

+ inschrijfgeld (éénmalig)                                     €     8,50

Snorkelcursus                                                          € 140,00

+ inschrijfgeld (éénmalig)                                     €     8,50

Vinzwemmen                                                           € 140,00

Waterpolo (met Competitie)                                € 184,00

Zwemafdeling tot 13 jaar *                                   € 208,00

Zwemafdeling vanaf 13 jaar                                 € 236,00

Masters                                                                    € 168,00

Triatlon / borstcrawl                                            € 140,00

Extra per activiteit binnen de vereniging         €   10,00

 

Startlicentie KNZB (nodig bij deelname aan

zwem- of waterpolo wedstrijden)                           €     8,00

 

Kinderen van Masters (zondagochtend) **              €   10,00

 

*   contributieverhoging gaat in op 1 augustus van
het kalenderjaar waarin men 13 wordt.
** uitgesloten voor familie korting.

Gezinnen met 3 of meer leden ontvangen € 15,00 korting (per kwartaal).

 

Het lidmaatschapsgeld wordt per kwartaal (1/4 van de seizoen contributie) geïncasseerd via automatisch incasso. Indien het niet tijdig wordt betaald (of van uw rekening kan worden afgeschreven) ontvangt u een aanmaning met het verzoek het bedrag over te maken. Hiervoor worden extra administratiekosten berekend.

 

 1. Officials

Nautilus heeft officials die namens de KNZB fungeren op wedstrijden zoals scheidsrechter, w-official, kamprechter, jurysecretaris, tijdwaarnemer en keerpuntcommissaris. Officials die zelf geen sport beoefenen binnen de vereniging zijn vrijgesteld van contributie.

 

 1. Kleding

Wedstrijdsporters krijgen een tas en shirt van de vereniging (in bruikleen). Nautilus verplicht haar leden deze kleding te dragen tijdens wedstrijden.

 

 1. Boetebeleid

Indien kosten of boetes in rekening gebracht worden vanwege het in gebreke blijven van de veroorzaker (bijvoorbeeld bij het niet op komen dagen bij een wedstrijd, zonder schriftelijke afmelding) zal de vereniging deze kosten op de veroorzaker verhalen. Indien de boete wordt toegekend aan een groep, zal de boete evenredig worden verdeeld over de leden van de groep. Indien de groep op een andere wijze de kosten of boete willen betalen, dienen ze hiervoor een voorstel in te dienen bij de penningmeester.

 

 1. Regels bij wedstrijden
 • Tijdens wedstrijden of activiteiten waar de vereniging deel aan neemt staan de leden onder het gezag van de coach of leiding.
 • Bij wedstrijden blijft de groep bij elkaar; zonder toestemming van de coach wordt de zwemhal niet verlaten. Ook indien de zwemmer zijn of haar programma heeft gezwommen blijft hij/zij aanwezig.
 • Tijdens de wedstrijden wordt geen alcohol genuttigd.
 • Bij een meerdaags toernooi of activiteit van de vereniging waarbij gebruik wordt gemaakt van een overnachtingsmogelijkheid mogen minderjarigen (< 18 jaar) geen alcoholische dranken nuttigen.

 

 1. Foto’s in media / op website
 • Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten kunnen er foto’s genomen worden voor promotie doeleinden (website, flyer, e.d.). Indien er bezwaar is dat wij afbeeldingen met u of uw kind hiervoor gebruiken kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur (bestuur@vzpcNautilus.nl). Wij zullen er dan voor zorgen dat deze foto’s niet gebruikt worden.